Головне меню
КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДИХ ЮРИСТІВ МІСТА КИЄВА ПРИ ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У М. КИЄВІ
(044) 279 37 50 - Лiнiя консультації
gerb
pozennya

Положення про раду

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального
Управління юстиції у місті Києві
31.12.2015 р. № 890/6

Положення про Координаційну раду молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада молодих юристів міста Києва України при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, який створюється з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права, залучення молодих правників до нормотворчих процесів, здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

1.2. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності.

1.3. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також цим Положенням.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом начальника Головного територіального управління юстиції у м. Києві за поданням Координаційної ради.

2. Завдання Координаційної ради

2.1. Основними завданнями Координаційної ради є:

2.1.1. надання пропозицій Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві щодо вдосконалення організації правоосвітнього та правовиховного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство»;

2.1.2. підвищення рівня правової свідомості та правової культури населення із залученням молодих юристів-правників;

2.1.3. надання безкоштовної правової допомоги населенню;

2.1.4. залучення студентів-правників до громадської діяльності, пов’язаної з утвердженням високої ролі професії юриста в м. Києві.

2.2. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. вільно та безкоштовно поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності, у тому числі із використанням засобів масової інформації;

2.2.2. сприяє організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді, зокрема дітей, що потребують особливої допомоги, перебувають у спеціальних виховних установах, знаходяться у кризових центрах для жертв насильства в сім’ї; дітей, позбавлених батьківського піклування тощо;

2.2.3. організовує конференції, «круглі столи», форуми, семінари, тренінги, зустрічі, спрямовані на підвищення рівня правових знань громадян;

2.2.4. розробляє та поширює правоосвітні методичні матеріали: посібники, буклети, пам’ятки тощо;

2.2.5. сприяє проведенню тижнів правових знань;

2.2.6. підтримує правоосвітні програми та проекти молодіжних громадських організацій, зокрема проекти, спрямовані на підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді;

2.2.7. приймає участь в розробці спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді з метою підвищення рівня їх правової обізнаності;

2.2.8. розробляє та пропонує до впровадження спеціальні правоосвітні курси для школярів різних вікових груп;

2.2.9. сприяє участі молодих юристів та студентів в обговоренні проектів нормативно-правових актів для підготовки відповідних висновків та пропозицій;

2.2.10. аналізує стан підготовки юридичних кадрів вищими навчальними закладами, а також існуючий міжнародний досвід цієї роботи;

2.2.11. залучає студентську молодь до обговорення питань розвитку професії юриста;

2.2.12. надає пропозиції місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам, організаціям щодо проходження стажування молодих юристів на державній службі та за фахом;

2.2.13. підтримує в межах своєї компетенції дослідницьку та наукову роботу молодих юристів у сфері національного, порівняльного та міжнародного права;

2.2.14. налагоджує за підтримки Головного територіального управління юстиції у м. Києві співпрацю з юридичними навчальними закладами, громадськими інституціями, організаціями, органами влади та органами місцевого самоврядування;

2.2.15. створює постійний, ефективний зв’язок між представниками молодіжних та студентських організацій, студентами вищих навчальних закладів та Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві;

2.2.16. спрямовує зусилля на модернізацію процесу проходження виробничої та переддипломної практики студентів;

2.2.17. сприяє розвитку мережі юридичних клінік при вищих навчальних закладах юридичного спрямування як базових структур для проходження курсів з практичного права;

2.2.18. сприяє працевлаштуванню кращих випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів в центральних та місцевих органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах, організаціях;

2.2.19. затверджує план роботи Координаційної ради та контролює хід його виконання.

3. Склад і структура Координаційної ради

3.1. До складу Координаційної ради можуть входити представники об’єднань молодих юристів та об’єднань студентів-правників, молоді юристи-науковці і практики, викладачі права, студенти юридичних вищих навчальних закладів чи юридичних факультетів неюридичних вищих навчальних закладів, співробітники юридичних клінік, а також працівники Головного територіального управління юстиції у м. Києві (далі — члени Координаційної ради), які постійно проживають у м. Києві.

3.2. Склад Координаційної ради формується за пропозицією Голови Координаційної ради та приймається голосуванням на засіданні членів Координаційної ради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість з присутніх членів на Засіданні Координаційної ради.

3.3. Основними критеріями відбору кандидатів до членів Координаційної ради є: бажання працювати на громадських засадах; активна участь у громадській діяльності; наявність особистих досягнень, напрацювань у галузі права; надання конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Координаційної ради. Для визначення відповідності цим критеріям кандидати заповнюють анкету згідно з додатком. Перевага надається кандидатам, які мають найбільше напрацювань у напрямку підвищення рівня правових знань населення, досвід нормотворчої діяльності та опікуються питанням якісної підготовки юридичних кадрів.

3.4. Персональний склад Координаційної ради затверджує начальник Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Включення до затвердженого Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві складу Координаційної ради нових членів та припинення членства здійснюються відповідно до протоколу Засідання членів Координаційної ради за поданням Голови Координаційної ради.

3.5. Припинення членства у Координаційній раді можливо тільки у разі:

3.5.1.  висловлення членом Координаційної ради бажання про припинення

членства;

3.5.2. досягнення членом Координаційної ради 35 років;

3.5.3. систематичне невідвідування (більше двох разів підряд) Засідань Координаційної ради без поважної причини (хвороба, відрядження, відпустка за місцем роботи, академічна сесія, навчання за кордоном, участь у конференціях, круглих столах, форумах чи інших заходах освітнього чи суспільного характеру, що проходять поза межами м. Києва або проведення яких співпадає з часом проведення Засідання Координаційної ради тощо);

3.5.4. переїзд на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3.6. Членство у Координаційній раді не покладає на їх членів жодних обмежень на свободу вибору напрямків своєї діяльності.

3.7. Голова Координаційної ради обирається на звітно-виборчій конференції із числа членів Координаційної ради шляхом прямого голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу.

 Голова Координаційної ради головує на засіданнях Координаційної ради, представляє Координаційну раду в період між її Засіданнями. Голова Координаційної ради має трьох заступників з числа членів Координаційної ради, кожен з яких відповідальний за певний напрямок діяльності. Заступники голови Координаційної ради обираються та переобираються шляхом прямого голосування на Засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу.

3.8. Робочим органом Координаційної ради є постійно діючий Секретаріат Координаційної ради, який очолює Керівник Секретаріату Координаційної ради.

3.9. З метою досягнення системності в роботі Координаційної ради з числа працівників Головного територіального управління юстиції у м. Києві відповідно до наказу начальника Головного територіального управління юстиції у м. Києві з питань роботи Координаційної ради (далі – Уповноважений). Уповноважений відповідає за оперативну взаємодію між Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві та членами Координаційної ради.

4. Повноваження Координаційної ради

4.1. Голова Координаційної ради:

4.1.1. головує на Засіданнях членів Координаційної ради, представляє Координаційну раду в період між її Засіданнями;

4.1.2. подає за рішенням Координаційної ради пропозиції начальнику Головного територіального управління юстиції у м. Києві щодо внесення змін до її складу;

4.1.3. визначає пріоритети в діяльності Координаційної ради;

4.1.4. погоджує розроблені Координаційною радою проекти з визначених напрямків діяльності;

4.1.5. підписує план роботи Координаційної ради та контролює хід його виконання;

4.1.6. підписує протоколи Засідань членів Координаційної ради, схвалені на засіданнях;

4.1.7. керує роботою заступників та Секретаріату Координаційної ради;

4.1.8. звертається з клопотанням до начальника Головного територіального управління юстиції у м. Києві щодо проходження стажування студентів-правників та молодих юристів на базі Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

4.1.9. виконує інші повноваження, не заборонені чинним законодавством України.

4.2. Заступники Голови Координаційної ради з питань роботи зі Студентськими радами при вищих навчальних закладах міста Києва:

4.2.1. організовує розповсюдження інформації у вищих навчальних закладах м. Києва щодо діяльності Координаційної ради;

4.2.2. залучає до роботи Координаційної ради нових членів;

4.2.3. співпрацює з керівництвом юридичних факультетів вищих навчальних закладів м. Києва;

4.2.4. у період між засіданнями організовує робочі зустрічі з членами Координаційної ради, закріпленими за його напрямком роботи;

4.2.5. затверджує план роботи свого напрямку та подає його на погодження Голови Координаційної ради;

4.2.6. організовує співпрацю з юридичними клініками вищих навчальних закладів;

4.2.7. розробляє та дає на погодження Голові Координаційної ради проекти, пропозиції співпраці зі школами та вищими навчальними закладами;

4.2.8. залучає до роботи електронні, друковані та інші засоби масової інформації.

4.3. Заступник Голови Координаційної ради з питань надання безкоштовної правової допомоги та практичної діяльності членів Координаційної ради:

4.3.1. організовує роботу по наданню безкоштовної правової допомоги населенню членами Координаційної ради;

4.3.2. проводить аналіз змін до законодавства України та розповсюджує його в мережі інтернет;

4.3.3. підтримує ініціативу розширення мережі юридичних клінік при вищих навчальних закладах юридичного спрямування, як базових структур для проходження курсів з практичного права;

4.3.4. організовує надання on-line консультацій у мережі Інтернет;

4.3.5. забезпечує налагодження та розширення напрямків співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності;

4.3.6. затверджує план роботи по його напрямку та подає його на погодження Голові Координаційної ради;

4.3.7. здійснює заходи, спрямовані на залучення до участі в роботі Координаційної ради представників громадських організацій, з метою покращення її діяльності та дієвості в реалізації поставлених завдань;

4.3.8. у період між засіданнями організовує робочі зустрічі з членами Координаційної ради, закріплені за його напрямком роботи;

4.3.9. звертається із клопотанням до Голови Координаційної ради щодо проходження стажування студентів-правників та молодих юристів на базі Головного управління юстиції у м. Києві;

4.3.10. координує спільну діяльність з Уповноваженим від Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

4.3.11. виконує іншу організаційно-технічну діяльність, що не підконтрольна іншим заступникам Голови Координаційної ради.

4.4. Заступник Голови Координаційної ради з питань правової та правоосвітньої діяльності:

4.4.1. організовує та проводить лекції, диспути, інші пізнавальні заходи на правову тематику у вищих та середніх навчальних закладах м. Києва;

4.4.2. організовує та проводить круглі столи, конференції з метою залучення молодих юристів до наукової діяльності;

4.4.3. сприяє організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді, зокрема дітей, що потребують особливої допомоги, перебувають у спеціальних виховних установах, знаходяться у кризових центрах для жертв насильства в сім’ї, дітей, позбавлених батьківського піклування тощо;

4.4.4. сприяє проведенню тижнів правових знань;

4.4.5. приймає участь в розробці спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді з метою підвищення рівня їх правової обізнаності;

4.4.6. затверджує план роботи свого напрямку та подає його на погодження Голови Координаційної ради;

4.4.7. підтримує в межах своєї компетенції дослідницьку та наукову роботу молодих юристів у сфері українського, порівняльного та міжнародного права;

4.4.8. у період між засіданнями організовує робочі зустрічі з членами Координаційної ради, закріплені за його напрямком роботи;

4.4.9. займається формуванням аудиторії та слухачів під час проведення конференцій, круглих столів, тощо;

4.4.10. займається іншою право освітньою діяльністю, що виникає внаслідок роботи Координаційної ради.

4.5. Члени Координаційної ради:

4.5.1. беруть участь у підготовці та проведенні засідань Координаційної ради, формуванні плану роботи, обговоренні питань, винесених на її розгляд, формуванні тимчасових груп, підконтрольних заступникам Голови Координаційної ради;

4.5.2. вносять пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Координаційної ради, а також пропозиції з питань, які обговорюються;

4.5.3. беруть участь у діяльності робочих груп;

4.5.4. ініціюють залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та розв’язання питань, що розглядаються на засіданнях Координаційної ради;

4.5.5. безпосередньо та із залученням фахівців відповідних галузей реалізують завдання, поставлені перед Координаційною радою, виконують у межах компетенції план роботи.

4.6. Секретаріат Координаційної ради:

4.6.1. очолює Секретаріат – Керівник Секретаріату Координаційної ради, що обирається із числа членів Координаційної ради шляхом прямого голосування;

4.6.2. узагальнює пропозиції до плану роботи Координаційної ради на рік та подає на затвердження Голові Координаційної ради;

4.6.3. узагальнює надані матеріали членів Координаційної ради щодо виконання плану роботи та подає на розгляд Голові Координаційної ради;

4.6.4. організовує проведення Засідань Координаційної ради;

4.6.5. ініціює перед Головою Координаційної ради проведення позачергових Засідань Координаційної ради;

4.6.6. веде документообіг Координаційної ради;

4.6.7. складає та підписує протоколи Засідань членів Координаційної ради;

4.6.8. займається розробкою офіційних документів та подає їх на підпис Голові координаційної ради;

4.6.9. забезпечує контроль за виконанням рішень та протоколів Координаційної ради;

4.6.10. організовує прийом громадян, які звертаються до Координаційної ради, розгляд звернень громадян, а також звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських та інших організацій. Прийом громадян здійснюється відповідно до затвердженого графіку протоколом Координаційної ради. На основі аналізу таких звернень Секретаріат розробляє і подає Голові та членам Координаційної ради пропозиції щодо розв’язання порушених у них проблем;

4.6.11. відповідає за взаємодію між Координаційною радою та Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві, взаємодію з іншими регіональними Координаційними радами молодих юристів;

4.6.12. відповідає за зберігання, формування анкет членів Координаційної ради, забезпечення доступу до анкетної бази даних;

4.6.13. відповідає за якісне наповнення та оновлення інформації на офіційній веб-сторінці Координаційної ради в мережі Інтернет та інших сторінках соціальних мереж, які створені Координаційною радою.

4.7. Уповноважений Головного територіального управління юстиції у м. Києві з питань роботи Координаційної ради:

4.7.1. допомагає в організації роботи Координаційної ради;

4.7.2. сприяє підвищенню якості роботи Координаційної ради;

4.7.3. вносить пропозиції до плану роботи Координаційної ради та контролює хід його виконання з відповідних напрямів діяльності;

4.7.4. готує звітну інформацію про діяльність Координаційної ради до Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

5. Порядок реалізації завдань Координаційної ради

5.1. Координаційна рада спрямовує свою діяльність за основними напрямками, визначеними пунктом 2.1. розділу 2 цього Положення. Для належної організації роботи Координаційної ради в її складі створюються три сектори: сектор співпраці з вищими навчальними закладами, сектор правової роботи, сектор правової освіти. Сектори очолюють заступники Голови Координаційної ради.

5.2. Діяльність Координаційної ради планується відповідно до напрямків діяльності з визначенням конкретних виконавців та термінів виконання. План роботи схвалюється на Засіданні Координаційної ради та підписується Головою і є обов’язковим для виконання членами Координаційної ради. Сектори планують свою діяльність на основі плану роботи, затвердженого Координаційною радою.

5.3. Для оперативного, глибокого вивчення питань, які є предметом розгляду на Засіданнях Координаційної ради, створюються постійні і тимчасові робочі групи з числа членів Координаційної ради із залученням учених та провідних фахівців (за згодою) у відповідних галузях.

6. Форми роботи Координаційної ради

6.1. Діяльність Координаційної ради забезпечується шляхом реалізації плану роботи, організації та проведення форумів, засідань, інших заходів з питань діяльності Координаційної ради.

6.2. Форма роботи Координаційної ради – засідання, метою проведення яких є визначення пріоритетів та перспектив у роботі, підведенні підсумків діяльності, формування першочергових завдань;.

6.2.1. Порядок денний та періодичність засідань Координаційної ради затверджується Головою Координаційної ради за пропозицією членів Координаційної ради. Головує на Засіданнях – Голова Координаційної ради, за його відсутності – один із заступників голови. Засідання Координаційної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини від її складу.

6.2.2. Координаційна рада приймає рішення у формі рекомендацій, які пропонуються для розгляду зацікавленими особами. Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від членів присутніх на Засіданні.

6.2.3. Рішення Координаційної ради приймаються з кожного питання порядку денного і оформлюються протоколом.

6.2.4. Протокол кожного Засідання складає Керівник Секретаріату Координаційної ради. Протокол підписують Голова ради та Керівник Секретаріату  Координаційної ради.

6.2.5.Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

6.3. Використання Координаційною радою Головного територіального управління юстиції у м. Києві для проведення Засідань здійснюється за попереднім узгодженням з керівництвом управління, але не менш ніж за 3 дні до проведення засідання.

6.4. Координаційна рада здійснює свою діяльність в межах законодавства України.

6.5. Координаційна рада може здійснювати будь-яку діяльність не заборонену законодавством України.

7. Фінансування діяльності Координаційної ради

7.1. Координаційна рада діє на громадських засадах.

7.2. Координаційна рада може здійснювати свою діяльність за фінансової підтримки громадських організацій, юридичних осіб, державних органів, ме6ценатів та інших умовах, які не заборонені чинним законодавством України, якщо діяльність спрямована на підтримку правоосвітніх та правовиховних проектів.

 

 

 

                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного територіального
Управління юстиції у місті Києві
31.12.2015 р. № 890/6

СКЛАД

Координаційної ради молодих юристів м. Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

1. Гдичинський Віталій Богданович Голова Координаційної ради — Помічник Міністра юстиції, України, магістр права, магістр державного управління

2. Сергієнко Наталія Артурівна Заступник Голови Координаційної ради – Кандидат юридичних наук, юрист

3. Гаркава Наталія Володимирівна Заступник Голови Координаційної ради з питань надання безоплатної правової допомоги та практичної діяльності членів ради, Керівник Секретаріату Координаційної ради – магістр права, юрист

4. Гасанова Еліна Романівна Заступник Керівника Секретаріату – юрист, спеціаліст права

5. Дубас Андрій Богданович член Координаційної ради – Радник Голови правління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

6. Нюхіна Поліна Олександрівна член Координаційної ради – Кандидат юридичних наук, юрист

7. Хмелюк Катерина Сергіївна член Координаційної ради – Помічник судді Господарського суду м. Києва

8. Ковтун Юлія Володимирівна член Координаційної ради – Магістр права, юрист, помічник адвоката

9. Мергель Микола Русланович член Координаційної ради – Помічник судді Вищого адміністративного суду України

10. Романчукевич Віталій Вікторович член Координаційної ради – Начальник відділу грошово-кредитного ринку Національного Банку України, кандидат економічних наук, доцент

11. Герасименко Олександр Олександрович член Координаційної ради – Президент громадської організаціїї «Інститут політико-правових досліджень», магістр державного управління, магістр політології, спеціаліст права

12. Красуцький Віталій Віталійович — юрист-міжнародник підприємств приватної форми власності, магістр права

13. Ситник Валерій Павлович член Координаційної ради – Генеральний директор КП КОР «ПОЛІФАСТ», юрист

14. Сірадчук Назар Степанович член Координаційної ради – юрист

15. Суходольський Олексій Станіславович член Координаційної ради – студент Академії адвокатури України

16. Плетньова Анастасія Сергіївна — студентка WSSMiA Warszawa, студентка Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

17. Кравцова Вікторія Вікторівна — студентка Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

 

 

Начальник                                                                                                                                                                    С.І. Куценко

 

 

 

                                    Додаток

до Положення про Координаційну раду молодих юристів м. Києва

при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

Анкета

Кандидата в члени Координаційної ради молодих юристів міста Києва При Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві

№ з/пКритеріїІнформація
1Прізвище, ім'я, по батькові
2Рік народження
3Місце проживання
4Контакти:

поштова адреса

електронна адреса

телефон робочий

телефон домашній

телефон мобільний

інші засоби зв’язку

5Освіта:

(в хронологічному порядку, починаючи з останнього місця навчання)

5.1

Роки навчання

Навчальний заклад

Факультет

Спеціальність

Номер і серія диплома, дата видачі

5.2

Роки навчання

Навчальний заклад

Факультет

Спеціальність

Номер і серія диплома, дата видачі

6Учене звання, науковий ступінь
7Досвід роботи

(в хронологічному порядку, починаючи з останнього місця роботи)

7.1

Період роботи

Місце роботи

Займана посада

7.2

Період роботи

Місце роботи

Займана посада

8Участь у громадській діяльності
9Особисті проекти, досягнення
10Пропонований особистий внесок у реалізацію мети та завдань Координаційної ради

Я, ______________________________________________________________ паспорт серії ______ номер _____________, виданий

________________________________ __________________________________________________________________ «____» _________________ 20____ року, даю згоду Координаційній раді молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві дозвіл на збирання, обробку та використання моїх персональних даних, викладених мною особисто у цій анкеті, для цілей, пов’язаних з діяльністю Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києвi, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та норм інших нормативно-правових актів України протягом всього часу мого членства в Координаційній раді молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві та протягом 5 років з моменту припинення мого членства.

Дата заповнення, Підпис, Ініціали, прізвище кандидата